Carel van Oirschot
Info@topvogel.nl
06 - 456 123 93
valken valkenshow valkenier valkerij vogelshow roofvogelshow roofvogelshows topvogel roofvogeldemonstratie roofvogeldemonstraties vogel roofvogel roofvogels gier arend uil buizerd havik educatie presentatie verjaardag feest bruiloft receptie school klas kinderen kind recreatie vliegen natuur
Share on Facebook

Roofvogelpark Diessen steunt op 3 pijlers:   Natuurlijke uitgangspunten:


Klik hieronder voor info over:

Educatieve uitgangspunten:


Naast de educatieve opzet van de demonstraties, workshops, kinderfeestjes, natuurwandelingen en thema-avonden is er een educatieve bezoekersruimte.met opgezette dieren en veel boeken, tijdschriften en ander educatief materiaal.. Hier worden ook educatieve presentaties gegeven.  Waarom is educatie zo belangrijk en is het houden van dieren  voor dit doel nog wel verantwoord.?


Gelukkig wordt hier steeds meer kritisch naar gekeken. Natuurbeschermingsorganisaties voeren terecht actie tegen onverantwoorde dierenhouderij. Sommigen gaan hierbij niet altijd genuanceerd te werk, maar dat maakt de strijd niet onrechtvaardig.


Scholen, bedrijven, jaarmarkten, festivals. Tegenwoordig kun je op de meest onverwachte plaatsen roofvogels tegenkomen. Sinds in 2002 de flora- en faunawet is ingevoerd. Zie je dat steeds meer mensen roofvogels gaan houden als ‘huisdier’.


De handel in dieren is door internetsites als marktplaats in diezelfde periode enorm toegenomen. Lang hiervoor waren er al Roofvogeldemonstraties en dierentuinen. Nooit hebben die aantoonbaar geleid tot de handel in roofvogels onder particulieren. Toch wordt dit meer en meer beweerd. Het omgekeerd is het geval. De handel is makkelijker geworden en daarom schieten roofvogelbedrijfjes als paddestoelen uit de grond. Het doel is vaak puur entertainment en nog meer handel. Naast strengere wetgeving op dierenhouderij en dieren welzijn, dienen de ervaren valkeniers en roofvogeltrainers het goede voorbeeld te geven: Niet alleen spektakel, maar boeiende natuureducatie!


Een educatieve boodschap mag best met humor en spanning worden verkondigd. Maar vele shows worden vergezeld van sterke verhalen en theorieën die kant nog wal raken. Presentatoren zonder enige kennis van natuur kramen de grootst mogelijke onzin uit.. Koren op de molen voor de vogelbescherming die  reden ziet om nog harder actie te voeren tegen roofvogelshows. Terwijl voorheen vakkundige valkeniers aan de basis stonden van alle kennis die nu te vinden is in de betere natuurgidsen en encyclopedieën.


Een groot aantal dierentuinen heeft die stap lang geleden al germaakt: Van enkel het tentoonstellen van bijzondere collecties naar een verantwoordelijkheid voor educatie en natuurbescherming. Een educatieve roofvogeldemonstratie door bekwame vakmensen met veel kennis kan wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren aan  natuurbescherming.


Roofvogels kunnen alleen overleven in een geschikte biotoop. Voor het behouden en beschermen van de diverse landschapstypen waar deze vogels aan gebonden zijn is draagvlak van de bevolking nodig. Dit is de voornaamste drijfveer voor de demonstraties en lesprogramma’s van Topvogel.


Roofvogels hebben dus een slechte naam gehad. Rovend ontnamen ze het vee en de huisdieren die ‘de mens toebehoorde’. Regelmatig werden ze hierom bestreden, totdat voor vele soorten uitsterven nabij was. Terwijl Roofvogels in tegenstelling tot mensen, katachtigen, en marters, niet meer doden dan ze nodig hebben om te overleven of voort te planten.


De naam Topvogel is dan ook gebaseerd op het gegeven dat roofvogels en uilen aan de top van de voedselpiramide staan. En een goed alternatief is voor het negatief klinkende roofvogel; een onterechte erfenis uit het verleden.


Ten tweede nam het leefgebied van de vogels af. Mensen bezetten en veranderden hun leefgebied in akker of stad en verdreven hun prooien. De vogels werden gedwongen zich aan te passen en vergrepen zich soms aan kippen, konijnen en zelfs kalveren en lammeren zouden het doelwit zijn van de zeearenden en buizerds. Uitzonderingen daargelaten zijn laatstgenoemden vooral aaseters die uit voedselgebrek gesignaleerd werden op al overleden lammetjes. Incidenteel zal een kippetje binnen een omheining zonder vluchtwegen het haasje zijn. Vervolging van roofvogels neemt af maar vindt nog steeds plaats, evenals de verdwijning en versnippering van waardevolle natuurgebieden.


Meer natuureducatie heeft de laatste 30 jaar geleid tot meer kennis, een positievere houding ten opzichte van de natuur en dus meer draagvlak voor beleid. De zwaarste landbouwgiffen werden in de jaren 80 verboden. Dit resulteerde in een enorme opleving van met name de buizerd. Waar de natuur zich mag ontwikkelen zie je na enkele jaren al resultaat. Op de wadden en natte graslanden zie je de kiekendieven weer. In de Ardennen en Zuid-Limburg wordt soms de Oehoe gesignaleerd. En op de Oostvaardersplassen is het eerste koppel zeearenden vooralsnog succesvol aan het broeden.

Roofvogels blijken geen grenzeloze rovers, maar een onmisbare schakel in een gezond ecosysteem. De aanwezigheid van roofvogels is een kwaliteitskeurmerk voor ieder gebied. Een ecosysteem is als gezond te beschouwen als roofvogels aanwezig zijn.


Diervriendelijke uitgangspunten
We werken zoveel mogelijk gebruik van ‘surplus’ vogels: D.w.z. opvangvogels, verstoten vogels, afdankertjes, worden met veel tijd en zorg opnieuw getraind. Angstig , agressief , gewond of  enkel plaatsgebrek?  Ieder dier wordt waardig opgevangen, gehuisvest en getraind. Indien niet geschikt voor demonstraties zal training ter bevordering van het welzijn worden toegepast. De vogel krijgt een ruime, rustig gelegen  volière met verrijkingselementen en indien mogelijk een partner.